Plzeňská 368, 349 01 Stříbro
+420 603 753 615
info@recarprofi.cz

Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů.


Společnost RECAR PROFI s.r.o., IČ:25233513, se sídlem: Plzeňská 368, 349 01
Stříbro, zapsaná v OR Plzeň, oddíl C, vložka 11251 si plně uvědomuje důležitost
ochrany osobních údajů. Pro fungovaní obchodních aktivit společnosti je možné
zpracovávat osobní údaje, včetně údajů nezbytných pro identifikaci jednotlivce. Pro
bezproblémové fungování všech podnikatelských aktivit společnosti, dbáme na
dodržování příslušných legislativ. Mezi ně patří mimo jiné i zajištění ochrany
osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohyb těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Tento dokument obsahuje základní
informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu k našim zákazníkům a uživatelům
webových stránek zpracováváme, dále informace o tom, co nás opravňuje
k takovému zpracování, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká práva z toho
našim zákazníkům jako subjektům údajů vyplývají.


I. Naše zásady.
Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu se zákonem a pouze na základě
některého z vymezených právních titulů ke zpracování:
1. Osobní údaje zpracováváme pouze ke stanoveným účelům zpracování.
2. Dbáme na přesnost a aktuálnost zpracování osobních údajů.
3. Zpracováváme pouze osobní údaje nezbytně nutné.
4. Našim zákazníkům poskytujeme vždy kompletní informace o zpracování
a jejich právech.
5. Zajišťujeme zpracovávaných údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě,
zničení nebo jinému neoprávněnému zacházení.
6. Pokud osobní údaj nepotřebujeme k některému ze stanovených účelů,
zajišťujeme jeho bezprostřední výmaz v souladu se zákonem.


II. Osobní údaje, které zpracováváme.
Kontaktujete-li nás při poptávce či objednávce naších služeb, budeme zpracovávat
následující kategorie osobních údajů:
1. identifikační údaje, mezi které patří vaše jméno a příjmení.
2. kontaktní údaje, mezi které patří zejména vaše e-mailová adresa,
telefonní číslo, adresa (pokud je uvedena), případně fakturační adresa.
RECAR PROFI s.r.o. Tel/fax: 374 696 142
Plzeňská 368 info@recarprofi.cz
349 01 Stříbro www.recarprofi.cz
3. informace týkající se vašich poptávek, vaše dotazy a požadavky
ohledně nabízeného zboží či služeb.
4. údaje o vašich objednávkách, mezi něž patří údaje o zboží a službách,
které jste u nás objednali, způsob jejich doručení a platby včetně čísla
platebního účtu, případně údaje o reklamacích či využití záručního
servisu a souvisejících služeb.
5. údaje získané využitím služeb zaměstnanců společnosti, případně
údaje získané po návštěvě sídla společnosti, mezi které patří
především záznamy telefonních hovorů uskutečněných prostřednictvím
telefonní linky a dále nahrávky kamerových systémů pořízené při
návštěvě sídla společnosti.


III. Na základě čeho zpracováváme osobní údaje.
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém
rozsahu:
1. Bez vašeho souhlasu, na základě právního titulu plnění smlouvy, našeho
oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti.
2. na základě vašeho souhlasu.


IV. Návštěva webových stránek.
Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme údaje o vaší aktivitě na
webových stránkách na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho
souhlasu) za účelem:
1.tvorby statistik návštěvnosti webu, včetně jeho jednotlivých stránek a
přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zjišťování efektivity
našeho webu.
2.prevence útoků na webové stránky, zajištění jeho funkčnosti a
bezpečnosti dat; naším oprávněným zájmem je bezproblémová
funkčnost webových stránek a bezpečnost dat zasílaných uživateli.
Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zaznamenání
statistiky návštěvnosti, a to nejdéle po dobu 1 měsíce. Proti zpracování na základě
oprávněného zájmu máte právo podat námitku.


V. Zpracování na základě plnění smlouvy.
Pokud u nás vytvoříte objednávku jako fyzická osoba, zpracováváme vaše osobní
údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy, dále také vaše identifikační a
kontaktní údaje, informace týkající se vašich požadavků a údaje o vašich
objednávkách.
RECAR PROFI s.r.o. Tel/fax: 374 696 142
Plzeňská 368 info@recarprofi.cz
349 01 Stříbro www.recarprofi.cz
Jestliže u nás vytvoříte objednávku jako zástupce právnické osoby, zpracováváme
tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím
v uzavření a plnění smlouvy s právnickou osobou, kterou zastupujete.
Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k plnění smlouvy,
případně vyřízení souvisejících požadavků jako jsou reklamace či dohodnutý záruční
servis. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného
zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po
dobu trvání promlčecí doby a 1 rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné
na konci promlčecí doby.


VI. Zpracování na základě plnění právních povinností.
Společnost dále zpracovává vybrané osobní údaje pro plnění právních povinností
uložených zákonem, pro které není třeba získávat souhlas subjektu údajů. Vaše
identifikační a kontaktní údaje, včetně informace týkající se vašich požadavků a
údaje o vašich objednávkách zpracováváme taktéž z důvodu plnění právních
povinností dle následujících předpisů:
 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme nejdéle po dobu 10 let dle příslušných
daňových předpisů.


VII. Návštěva sídla společnosti nebo jeho okolí.
Při návštěvě sídla společnosti nebo jeho okolí mohou být pořizovány nahrávky
z kamerového systému, na nichž můžete být zachyceni. Uvedené zpracování
probíhá na podkladě oprávněného zájmu společnosti a to za účelem ochrany našeho
majetku a dále ochrany osob pohybujících se v sídle společnosti a jejím okolí.
Osobní údaje jsou pro tento účel uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to po dobu
14 dnů.
Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.


VIII. Předávání údajů mimo EU.
Ke zpracování osobních údajů vybíráme a využíváme dodavatele, kteří mají sídlo
v rámci Evropské unie. Vaše osobní údaje tak nejsou předávány mimo EU.
RECAR PROFI s.r.o. Tel/fax: 374 696 142
Plzeňská 368 info@recarprofi.cz
349 01 Stříbro www.recarprofi.cz


IX. Dodržujeme vaše práva při zpracování osobních údajů.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů respektujeme práva zákazníků jako
subjektů údajů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jehož součástí je
právo na informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu, výmaz, právo na
omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování založeném na
oprávněném zájmu správce osobních údajů či právo podat stížnost.

 

RECAR PROFI s.r.o.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít